www.woman-rz.org

Текущи проекти
Реализирани проекти на сдружението

     “По-добър живот за жените в неравностойно положение в село Стражец” - с финансовата подкрепа на Световния фонд за жените, САЩ, 07.2009-06.2010г.

     "Укрепване капацитета на Центъра за подкрепа на жени в село Стражец" - с финансовата подкрепа на Световния фонд за жените, САЩ, 10.2007 - 09.2008г.

     „Добрата майка и жена: Дневен център за жени в с. Стражец” - с подкрепата на Фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика, 04 - 12.2007г.

     "Нови възможности за безработните жени в село Стражец" - с подкрепата на Фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика, 03 - 12.2006г.

     "Консултанти на ромската общност" - част от Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, 2005-2007г.

Участие на сдружението в проекти като партньор
     “Създаване на Консултантско бюро по проблемите на насилието сред жените” - с подкрепата на Български фонд за жените, април – септември 2007г.