www.woman-rz.org

Центърът за подкрепа на жени в село Стражец е регистриран в Агенцията за качеството на социалните услуги, лиценз "Осигуряване на подслон", Удостоверение №Л-3129-1166/04.04.2022г.

Подслонът включва комплекс от социални дейности, насочени към овладяване на кризата от изпадане в трудна житейска ситуация (няма жилище, място за пребиваване, работа, доходи) и/или претърпяното насилие (трафик), претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице.

ЦЕЛИ
Целите на директната работа с клиента е ориентирана в две посоки: възстановяване от трудната житейска ситуация и/или травмата и осигуряване на социална и правна защита и превенция на насилието след прекратяване на престоя в защитено място/подслон. Тези цели се осъществяват чрез разгръщане на пакет от дейности, отговарящи на заданието и характера на социалната услуга.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето (пострадали от домашно насилие или жертва на трафик); пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация (пострадали от домашно насилие или жертва на трафик). При предоставянето на социални услуги се извършват и дейности за подкрепа на семействата и близките на потребителите.

УСЛУГИ
Услугите са насочени към оказване на кризисна интервенция, индивидуална подкрепа и консултиране на хората в трудна ситуация и пострадалите с подходящ експерт - социален работник, психолог или юрист.

Осигурява се непосредствена и спешна подкрепа на лица в трудна житейска ситуация, преживели насилие, за разрешаване на най-спешните им нужди с посредничеството на други институции и организации: лекари, психолози, юристи, Районен съд, Районна прокуратура, МВР, трудови посредници.

Могат да бъдат развивани дейности: кризисна интервенция, индивидуална подкрепа, подобряване или формиране на умения за социално включване, подкрепа в образователния процес, индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар и активно включване в обществения живот, работа със семействата - близки, роднини или родители.