www.woman-rz.org

Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ предоставя социални услуги и програми за възстановяване на жертви на насилие и техните семейства на територията на област Разград, като разработва и прилага програми за извършители на насилие в семейството.
1.Безплатна социална подкрепа;
2.Безплатна правна помощ;
3.Безплатни индивидуални и групови консултации с психолог;
4. Мобилна социална работа в отдалечените от градските центрове населени места;
5. Медиация и посредничество;
6. Повишаване на информираността за домашното насилие чрез програми за превенция и защита в учебните заведения за ученици от 9-ти до 12-ти клас, както и във висшите училища до 25-годишна възраст.

Сдружението администрира Център за подкрепа на жени, в който екип от професионалисти предлага безплатни психологически, юридически и здравни консултации; организират се образователни програми за заетост и повишаване грамотността и нивото на заетост сред жените от ромски и турски произход в мултикултурно общество. Участва в мобилни екипи на специалисти от Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград (2008г.). в малки населени места на област Разград. През последните над 10 години работи в тясно сътрудничество с проф. Нели Бояджиева, СУ „Свети Климент Охридски”, гр. София.

В напреднал етап е откриването на кризисен център в община Разград. Реализирането на проекта е в изпълнение на една от основните цели в Плана за дейността на ОСПДН – разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград. В резултат на одобрен проект на Център за съзидателно правосъдие и Център за подкрепа на жени в село Стражец, които предоставят социални услуги по закона за защита от домашното насилие. Извършен е ремонт и реконструкция на общински имот, масивна сграда за социални и здравни цели, с 3 етажа (104кв.м. РП).

Сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ е член на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, консултативен орган към областния управител (ОСПДН, 2016г.-). Присъединява се към Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград (2011г.), подписан от 16 заинтересовани институции и две неправителствени организации. Прилага Програма за превенция на домашното насилие в училища и детски градини в област Разград, приета на заседание на ОСПДН (2017г.).

Центърът за подкрепа на жени в село Стражец е регистриран в Агенцията за качеството на социалните услуги, лиценз "Осигуряване на подслон", Удостоверение №Л-3129-1166/04.04.2022г.

Подслонът включва комплекс от социални дейности, насочени към овладяване на кризата от изпадане в трудна житейска ситуация (няма жилище, място за пребиваване, работа, доходи) и/или претърпяното насилие (трафик), претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице.

ЦЕЛИ
Целите на директната работа с клиента е ориентирана в две посоки: възстановяване от трудната житейска ситуация и/или травмата и осигуряване на социална и правна защита и превенция на насилието след прекратяване на престоя в защитено място/подслон. Тези цели се осъществяват чрез разгръщане на пакет от дейности, отговарящи на заданието и характера на социалната услуга.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето (пострадали от домашно насилие или жертва на трафик); пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация (пострадали от домашно насилие или жертва на трафик). При предоставянето на социални услуги се извършват и дейности за подкрепа на семействата и близките на потребителите.

УСЛУГИ
Услугите са насочени към оказване на кризисна интервенция, индивидуална подкрепа и консултиране на хората в трудна ситуация и пострадалите с подходящ експерт - социален работник, психолог или юрист.

Осигурява се непосредствена и спешна подкрепа на лица в трудна житейска ситуация, преживели насилие, за разрешаване на най-спешните им нужди с посредничеството на други институции и организации: лекари, психолози, юристи, Районен съд, Районна прокуратура, МВР, трудови посредници.

Могат да бъдат развивани дейности: кризисна интервенция, индивидуална подкрепа, подобряване или формиране на умения за социално включване, подкрепа в образователния процес, индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар и активно включване в обществения живот, работа със семействата - близки, роднини или родители.